Područja prakse

TRGOVAČKO PRAVO

pravna pomoć na području osnivanja i upravljanja trgovačkim društvom
priprema i provedba statusnih promjena trgovačkog društva, uključujući postupke statusnih promjena preoblikovanja, spajanja, pripajanja i podjele trgovačkog društva
priprema i provedba postupaka spajanja, stjecanja i preuzimanja (tzv. M&A, Takeover) uključujući pripremu i provedbu pravnog dubinskog pregleda ciljnog društva te pravna pomoć u pregovaranju, usklađivanju i sklapanju potrebne transakcijske dokumentacije, zastupanje i savjetovanje u postupku ocjene koncentracije
pravna pomoć u pripremi i provedbi likvidacijskog postupka, pravno savjetovanje vezano uz provođenje predstečajnog i stečajnog postupka
priprema ugovorne i druge dokumentacije i pravno savjetovanje na području specifične djelatnosti trgovačkog društva

BANKARSTVO I FINANCIJE

pravno savjetovanje davatelja i primatelja kredita i zajmova (bilateralnih i sindiciranih), uključujući izradu ugovorne dokumentacije
projektno i akvizicijsko financiranje
strukturirano financiranje
refinanciranje i trgovanje dugom (uključujući i prema Loan Market Association dokumentaciji)
zasnivanje osiguranja (hipoteke, fiducijarna prava, založna prava na stvarima i pravima, lebdeći zalog)
svakodnevna pravna podrška u pružanju osnovnih i dodatnih financijskih usluga

TRŽIŠTE KAPITALA

pravno savjetovanje izdavatelja i agenata pri provedbi javnih ponuda vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira te njihovom uvrštenju na uređeno tržište
priprema informacijskih memoranduma i/ili prospekata izdanja i/ili uvrštenja
savjetovanje izdavatelja u pogledu primjene propisa koji uređuju područje tržišta kapitala i ispunjavanju njihovih obveza prema regulatoru i tržišnom operateru
zastupanje u postupcima pred regulatorom

SUDSKI I ARBITRAŽNI POSTUPCI

zastupanje u parničnim i izvanparničnim postupcima
zastupanje u međunarodnim i domaćim arbitražnim postupcima
zastupanje u postupcima naplate potraživanja
zastupanje u upravnim sporovima
mirenje

RADNO PRAVO

savjetovanje stranaka iz područja radnog prava i prava zaštite na radu u svakodnevnom poslovanju
izrada internih akata i odluka poslodavaca (pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji, pravilnika o sistematizaciji, odluka o otkazivanju ugovora o radu)
izrada ugovora o radu i managerskih ugovora
savjetovanje i sudjelovanje u postupcima restrukturiranja i reorganizacije te utvrđivanja kolektivnog viška radnika
sudjelovanje u postupcima kolektivnog pregovaranja radi sklapanja te izmjena i dopuna kolektivnih ugovora
zastupanje u individualnim radnim sporovima te zastupanje u kolektivnim radnim sporovima
savjetovanje poslodavaca vezano uz provedbu ESOP
zastupanje poslodavca pred nadležnim tijelima u postupcima ishođenja dozvola boravka i rada, inspekcijskim nadzorima i prekršajnim postupcima

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

pravno savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva (autorsko pravo i pravo žiga)
pravna pomoć i zastupanje u postupcima registracije nacionalnih i internacionalnih žigova
sastavljanje ugovora s područja prava intelektualnog vlasništva (uključujući ugovore o prijenosu prava, licenci prava, osnivanju založnog prava)
zastupanje u sudskim postupcima u kojima se odlučuje o pravima intelektualnog vlasništva

PrAVO MEDIJA

zastupanje i savjetovanje u postupku dodjele koncesije, zastupanje i savjetovanje u pogledu obveze prijave i/ili registracije u propisane upisnike medija
pravna pomoć povezana s primjenom medijskog prava u praksi, uključujući sastavljanje i pregled ugovorne dokumentacije
savjetovanje o primjeni prava tržišnog natjecanja na području medija
zaštita prava na slobodu medija pred nadležnim sudovima

NEKRETNINE

priprema i provedba pravnog dubinskog pregleda nekretnina
priprema dokumentacije vezane uz stjecanje i upravljanje nekretninama, uključujući izradu i savjetovanje na području zakupnih odnosa, prava građenja, upravljanje nekretninama
stjecanje nekretnina u sudskim postupcima (stečaj, ovrha)

telekomunikacije i it

pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja informacijskih tehnologija, uključujući i zajednička ulaganja u informatičke sustave na principu podjele prihoda
pravno savjetovanje u postupku eksternalizacije informatičkih usluga
pravno savjetovanje i zastupanje u svim segmentima pružanja telekomunikacijskih i informatičkih usluga, uključujući i pitanja razine njihove kvalitete

RESTRUKTURIRANJE I INSOLVENCIJSKI POSTUPCI

savjetovanje vjerovnika i dužnika u postupcima restrukturiranja
zastupanje dužnika u predstečajnim postupcima
zastupanje vjerovnika u predstečajnim i stečajnim postupcima
izrada plana restrukturiranja
preustroj u stečaju

INFRASTRUKTURA

pružanje pravnih savjeta upraviteljima cestovne i željezničke infrastrukture
izrada ugovora o koncesijama
izrada ugovora o građenju
pravni savjeti u postupcima javne nabave